Financial Data

Financial Data Sheet 2012 here

 

Financial Data Sheet 2013 here

 

Financial Data Sheet 2014 here

 

Financial Data Sheet 2015 here

 

Financial Data Sheet 2016 here

 

Financial Data Sheet 2017 here

 

Financial Data Sheet 2018 here

 

Financial Data Sheet 2019 here